Opłaty

W roku szkolnym 20202021 oplata roczna za ucznia wynosi:

  – £350 za jedno dziecko,

  – £550 za dwoje dzieci,

  – £650 za troje i więcej dzieci.

Oplata za szkole tylko i wyłącznie na  konto szkoły.  Wpłaty można dokonać jednorazowo albo co miesiąc , każda rata płatna do 20-tego każdego miesiąca w wysokości:

  – £35 za jedno dziecko,

  – £55 za dwoje dzieci,

  – £65 za troje i więcej dzieci.

Proponujemy Państwu założenie “standing order” co ułatwi terminowe uiszczanie opłat. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłaty karnej za opóźnienie w płatnościach. Oplata wynosi 1 funt za każdy dzień opóźnienia. W przypadku braku wpłaty po wystosowanym upomnieniu uczeń zostanie skreślony z listy uczniów.

Nieobecność dziecka nie ma wpływu na czesne.

Konto szkoły:

Polish Saturday School of Jan Brzechwa in Taunton LTD

Sort code: 09-01-29  

Account number: 09698161