Regulamin Koła Rodziców

Regulamin Koła Rodziców Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Taunton ( Polish Saturday School of Jan Brzechwa in Taunton LTD)

ART. I. CEL ORGANIZACJI

 1. Krzewienie idei wychowania dzieci w duchu patriotycznym.
 2. Dbanie  o  poprawność  mowy  polskiej  i  przekazywanie  dzieciom polskich tradycji i zwyczajów w  środowisku domowym.
 3. Organizowanie uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych.
 4. Pozyskiwanie funduszy na utrzymanie placówki szkolnej. 
 5. Współpraca z organizacjami społecznymi.

ART. II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. Koło  Rodziców  jest  organizacja  ściśle  apolityczna,  niezależna, niepodlegająca  żadnej organizacji społecznej.
 2. Władze Koła Rodziców pochodzą z wyboru.
 3. Władze  Koła  Rodziców  podejmują  uchwały  zwykła  większością głosów w czasie zebrań.
 4. Zebrania Koła Rodziców zwoływane są na wniosek:
 • Rady Pedagogicznej
 • Dyrektora szkoły
 • Rady Rodziców

Koło Rodziców nie decyduje o sprawach szkoły, może jedynie wspierać prace Dyrektora i nauczycieli.

Koło Rodziców może podawać wnioski, sugestie, zażalenia dla Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej

ART. III. CZŁONKOWIE

 1. Członkami Koła Rodziców są rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Taunton.

 2.  Do Koła Rodziców mogą ponadto przynależeć sympatycy szkoły, nie będący rodzicami dzieci do niej uczęszczających, ale biorący aktywny udział w jej życiu i mający na celu dobro szkoły.

ART. IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 1. Członek ma prawo:
 • wypowiadania  swojej  opinii  i  zgłaszania  do  Rady Pedagogicznej  pomysłów  na  usprawnianie  funkcjonowania szkoły

     2. Do obowiązków członka należy:

 • wspieranie szkoły w wychowywaniu ojczystym dzieci
 • przestrzeganie  postanowień  Statutu,  Regulaminu,  uchwał   i zarządzeń
 • czynny udział w pracach Kola Rodziców
 • współpraca  z  Rada  Rodziców  i  wspieranie  ich  w  działaniach na rzecz szkoły
 • uczestniczenie  w  zebraniach  zwoływanych  w  miarę  potrzeby przez dyrektora szkoły
 • regularne  płacenie  składek  na  naukę  dzieci  w  wysokości ustalonej  przez  Rade  Pedagogiczna  w  porozumieniu  z  Rada Rodziców 
 • regularne posyłanie dzieci do szkoły
 • dyżurowanie  podczas  zajęć  szkolnych  w  wyznaczonym terminie,  a  w  razie    niedyspozycji zorganizowanie  we  własnym zakresie  zastępstwa  i  powiadomienie  o  owych  zmianach dyrektora szkoły

ART. V. RADA RODZICÓW

 1. W  skład  Rady  Rodziców  mogą  wchodzić  rodzice/opiekunowie prawni dzieci  oraz sympatycy szkoły, czynnie biorący udział  w jej życiu, mający na celu dobro szkoły.
 2. W skład Rady Rodziców powinny wchodzić następujące osoby:

 

a) Przewodniczący Rady Rodziców:

 • koordynuje prace Rady Rodziców
 • zwołuje zebrania Rady Rodziców i Kola Rodziców
 • ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły i Rada Pedagogiczna
 • kieruje  działaniami  dla  pozyskania  funduszy  na  utrzymanie szkoły
 • bierze  czynny  udział w  przygotowywaniu  uroczystości  i  imprez szkolnych

 Wszystkie decyzje Przewodniczący wcześniej musi obmówić z Dyrektorem szkoły. Przewodniczący nie podejmuje sam decyzji.

 

b) Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców:

 • wspiera prace Przewodniczącego Rady Rodziców
 • czynnie uczestniczy w  życiu szkoły
 • reprezentuje  Przewodniczącego  Rady  Rodziców  pod  jego nieobecność

c)Skarbnik:

 • pomaga w zbieraniu pieniędzy w przypadku organizowanych uroczystości
 • za zgoda Dyrektora szkoły może informować rodziców o przychodach i rozchodach  szkoły

d) Sekretarz:

 • sporządza  protokoły  z  Walnych  Zebrań,  które  musza  być podpisane  przez  co  najmniej  dwie  osoby  uczestniczące   w Walnym Zebraniu
 • dostarcza kopie protokołów dyrektorowi szkoły
 • przeprowadza glosowania podczas Walnych Zebrań
 • prowadzi  kronikę  szkoły,  bądź  współpracuje  z  osoba,  która zobowiązuje się przejąć na siebie te funkcje.

 

e) członkowie zwyczajni Rady Rodziców:

 • członkami zwyczajnymi mogą być rodzice/opiekunowie prawni dzieci,  które  uczęszczają  do  szkoły,  bądź  sympatycy  szkoły, którzy przynależą do Koła Rodziców
 • członek  Rady  Rodziców  może  zostać  usunięty  z  piastowanego stanowiska jeśli świadomie lamie Statut, bądź Regulamin szkoły i działa na jej niekorzyść
 • w  przypadku  usunięcia członka,  bądź rezygnacji z piastowanej funkcji,  Rada  Rodziców  może  uzupełnić  liczbę  członków samodzielnie, w drodze głosowania z grona rodziców.

3. Protokół  z  każdego  posiedzenia  Koła  Rodziców  sekretarz niezwłocznie  dostarcza  dyrektorowi  szkoły.  Odpis  tego  protokołu  winien  być  wyłożony  do  wglądu  na  najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

ART. VI. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Statut  Koła  Rodziców  Polskiej Szkoły Sobotniej im Jana Brzechwy w Taunton po zmianach wchodzi  w  życie z dniem 10.09.2016