Regulamin Szkoły

Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Taunton (Polish Saturday School of Jan Brzechwa in Taunton LTD)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Taunton.
 2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

II. ORGANIZACJA SZKOŁY

 1. 1. Nabór do szkoły.

  • Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Taunton jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.
  • Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesna akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno – wychowawczego oraz z zapoznaniem  się i przestrzeganiem Regulaminu szkoły.
  • Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy, formularz odbioru dziecka ze szkoły, formularz dotyczący fotografowania dziecka.

  2. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych.

  • Zajęcia szkolne rozpoczynają się w pierwsza sobotę września i kończą w ostatnią sobotę czerwca. Zajęcia rozpoczynają się o 10.00 i kończą o 13.00.

  3. Uczniowie.

  • Uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Taunton mają prawo być wszyscy, którzy chcą uczyć się języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, bez względu na płeć, rasę, przekonania polityczne i religijne, w wieku od 4 do 14 lat.
  • Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej.
  • Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu szkoły.
  • Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.
  • Uczniowie zobowiązują się do utrzymania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły.
  • Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.
  • Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.
  • Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych.
  • Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie trwania lekcji.
  • Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela.
  • Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem rodziców dyżurujących i winni podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem.
  • Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach zajęć lekcyjnych, a więc pomiędzy 10.00 a 13.00.
  • Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.
  • Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.
  • Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w szkole powodują skreślenie z listy uczniów.
  • W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w szkole nauczyciel bądź dyrektor szkoły ma prawo wysłać list upominający do rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze szkoły.

  4. Rodzice.

  4. 1. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący posłać dziecko do polskiej szkoły wchodzą w skład Koła Rodziców.

  4. 2. Rodzice zobowiązani są do:

  • systematycznego sprawdzania postępów dziecka w  nauce,
  • pomagania w odrabianiu zadań domowych,
  • uczestniczenia w zebraniach szkolnych,
  • dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie,
  • dzieci, których rodzice zalegają z opłatą więcej niż trzy miesiące, a wcześniej nie powiadomią dyrektora szkoły, będą zawieszone w prawach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów,
  • punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach,
  • odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji,
  • pisemnego upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka,
  • odbywania dyżurów w szkole podczas zajęć w wyznaczonym terminie (2 osoby). W przypadku, kiedy rodzic nie może pełnić dyżuru w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany zorganizować na swoje miejsce zastępstwo i powiadomić o zmianach dyrektora szkoły w tygodniu poprzedzającym ten dyżur,
  • powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wypisania dziecka ze szkoły,
  • regularnego posyłania dzieci na zajęcia,
  • pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole,
  • pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych.

  4. 3. Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole.

III. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Taunton wchodzi w  życie z dniem 02. 04. 2011.

  Załączniki  do Regulaminu Polskiej Szkoły Sobotniej im . Jana Brzechwy w Taunton

  I. Przywożenie i odbiór dzieci ze szkoły.

  Zobowiązuję się przyprowadzić dziecko do szkoły i odebrać je po zakończeniu zajęć szkolnych osobiście. W razie mojej niedyspozycji zobowiązuję się upoważnić na piśmie innego dorosłego (imiennie) do odbioru dziecka. Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka w budynku szkolnym do rozpoczęcia pierwszej  lekcji. Jestem  świadomy, że w razie braku kontaktu ze mną władze szkoły bedą kontaktować się z osobą, której numer telefonu został podany na formularzu zapisu dziecka do szkoły. W przypadku braku kontaktu z w/w osobą, po  upływie pół godziny władze szkoły kontaktować się będą z policją lub pracownikami Social Services.

  Podpis…………………………………….             Data………………………………………


  II. Przestrzeganie Regulaminu szkoły. 

  Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Taunton i zobowiązuję  się do jego przestrzegania. Zobowiązuję się ponadto zapoznać z Regulaminem szkoły moje dziecko.

  Podpis……………………………….                          Data……………………………………

   

  III. Czesne.

  Zobowiazuję się do regularnego uiszczania opłat za szkołę w terminie określonym przez władze  szkoły. Jestem świadomy/-a wszelkich konsekwencji, jakie wynikają z Regulaminu szkoły w przypadku nie stosowania się do przepisów w sprawie czesnego.

  Podpis…………………………………….              Data……………………………………

   

  IV. Dyżury w szkole.

  Zobowiazuję się do odbywania dyżurów podczas trwania zajęć szkolnych w wyznaczonym terminie. Na wypadek mojej niedyspozycji jestem zobligowany/-a do zorganizowania zastępstwa na moje miejsce we własnym zakresie i poinformowania o zmianach dyrektora szkoły w tygodniu poprzedzajacym wyznaczony termin.

  Podpis………………………………………..              Data……………………………………………

   

  V. Fotografowanie dzieci.

  Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka podczas zajęć, uroczystości i wycieczek  szkolnych. Zgadzam się również na umieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły.

  Podpis………………………………………….             Data………………………………………

   

  VI. Nieobecność dzieci w szkole.

  Zobowiazuję się poinformować władze szkoły o przewidywanej nieobecności dziecka, lub też o decyzji wypisania dziecka ze szkoły. Jestem świadomy/-a, że w przypadku, kiedy dziecko będzie nieobecne w szkole i jeżeli powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka, szkoła będzie kontaktować się ze mną. W razie konieczności szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.

  Podpis…………………………………………                Data………………………………..