Status Szkoły

Status Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Taunton ( Polish Saturday School of Jan Brzechwa in Taunton LTD)

Art. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Brzechwy w Taunton powołana została do nauczania języka polskiego i innych przedmiotów w języku ojczystym oraz wychowania dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej. W realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoła ściśle współpracuje z rodzicami.
 2. Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Brzechwy w Taunton jest instytucją samodzielną, nie podlegającą prawnie żadnej innej instytucji.
 3. Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Brzechwy w Taunton prowadzi działalność we współpracy z Polską Macierzą Szkolną w Londynie.
 4. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy Statut zatwierdzony przez Radę Szkoły.
 5. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.
 6. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.
 7. Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną nad uczniami w czasie trwania zajęć.
 8. Działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły regulują następujące dokumenty: Regulamin Szkoły, Program Dydaktyczno – Wychowawczy.
 9. Siedzibą szkoły jest St. George’s Catholic School, The Mount, Taunton, TA1 3NR.
 10. Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Brzechwy w Taunton jest instytucją niezależną finansowo, samofinansującą się.
 11. Działalność szkoły finansowana jest z opłat za naukę dzieci wnoszonych przez ich rodziców/opiekunów, środków pozyskanych podczas imprez szkolnych, od organizacji charytatywnych, instytucji oraz sponsorów.
 12. Wszystkie przychody szkoły są przeznaczane na jej statutową działalność.

Art. II ORGANIZACJA SZKOŁY

 1. Społeczność szkolną tworzą uczniowie, ich rodzice/opiekunowie, nauczyciele i dyrektor szkoły.
 2. Rodzice dzieci zapisanych do szkoły stają się automatycznie członkami Koła Rodziców. Koło Rodziców rządzi się własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. Rolą Koła Rodziców jest wspieranie szkoły w realizacji jej zadań statutowych, uczestnictwo w zebraniach zwoływanych w miarę potrzeby przez dyrektora szkoły, pomoc w zbieraniu środków na szkołę, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych.
  Koło Rodziców wybiera spośród siebie Radę Rodziców, która reprezentować będzie rodziców w Radzie Szkoły i będzie brać udział w głosowaniach uchwalających ważne decyzje dotyczące szkoły, m. in. wysokość czesnego.
  3.1 W skład Rady Rodziców wchodzi: Przewodniczący Rady, jego Zastępca, Sekretarz i Skarbnik oraz członkowie.
  3.2 Do zadań Rady Rodziców należy:
  a) kierowanie pracami Koła Rodziców,
  b) współpraca z Radą Pedagogiczną i dyrektorem szkoły.
  c) uczestnictwo w zebraniach Rady Szkoły.
  Nauczyciele szkoły tworzą Radę Pedagogiczną.
  4.1 Nauczycielami w szkole są osoby o pełnych kwalifikacjach uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela.
  4.2 W wyjątkowych sytuacjach nauczycielami mogą zostać osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych, za zgodą Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły. Nauczyciel bez kwalifikacji uzyskuje status asystenta. Nauczyciele nie posiadający przygotowania pedagogicznego winni w miarę możliwości odbyć przygotowawczy kurs pedagogiczny lub zdobyć niezbędne wiadomości przez samokształcenie. Obowiązkiem nauczycieli niewykwalifikowanych jest zwracać się we wszystkich trudnościach w nauczaniu do Dyrektora szkoły lub nauczyciela wykwalifikowanego.
  4.3 Rada Pedagogiczna Szkoły na wniosek Dyrektora szkoły:
  a) ustala materiał nauczania w oparciu o program dla poszczególnych klas oraz organizację roku szkolnego, podział pracy nauczycielskiej i wychowawczej w szkole,
  b) ustala program wychowawczy,
  c) przeprowadza selekcję i klasyfikację uczniów,
  d) decyduje w sprawach wydawania zaświadczeń i dyplomów,
  e) sprawuje pieczę nad organizacją imprez szkolnych, obchodów i uroczystości,
  f) zgłasza wnioski o pomoce szkolne do Rady Rodziców.
  Dyrektora szkoły wybiera Rada Rodziców podczas tajnego głosowania zwykłą wiekszością głosów.
  5.1 Dyrektor szkoły wybierany jest spośród Rady Pedagogicznej i powinien to być nauczyciel o pełnych kwalifikacjach.
  5.2 Obowiązki dyrektora szkoły przyjmowane są na okres kadencji wynoszącej 4 lata.
  5.3 Dyrektor może być odwołany w trakcie trwania kadencji jeśli sam złoży wniosek w tej sprawie lub jeśli w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki i naraża na niebezpieczeństwo dzieci.
  5.4 Dyrektor może być odwołany z pełnionej funkcji na Nadzwyczajnym Zebraniu Rady Rodziców zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w przypadku kiedy ze świadomością łamie Statut szkoły i działa na jej niekorzyść.
  5.5 Dyrektor nadzoruje bieżącą działalność szkoły i reprezentuje szkołę na zewnątrz.
  5.6 Dyrektor w miarę potrzeby hospituje lekcje nauczycieli.
  5.7 Dyrektor zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym. W zebraniach Rady Pedagogicznej uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący w szkole.
  Władzą najwyższą szkoły i jej organem konstytucyjnym jest Rada Szkoły, w skład której wchodzi: Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.
  6.1 Zebranie Rady Szkoły odbywa się co najmniej dwa razy w roku: na początku i na końcu roku szkolnego. W sytuacjach nadzwyczajnych Dyrektor szkoły może zwołać Nadzwyczajne Zebranie Rady Szkoły. W przypadku odwołania Dyrektora szkoły Nadzwyczajne Zebranie Rady Szkoły zwołuje Rada Rodziców.
  6.2 O zebraniu Rady Szkoły należy powiadomić wszystkich uprawnionych do uczestniczenia w nim członków.
  6.3 Obowiązek uczestnictwa w zebraniu Rady Szkoły mają członkowie Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna i Dyrektor szkoły.
  6.4 Prawo uczestnictwa w zebraniu Rady Szkoły mają ponadto wszyscy członkowie Koła Rodziców, po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa Przewodniczącemu Rady Rodziców.
  6.5 Celem zebrania Rady Szkoły jest powołanie Dyrektora szkoły, zatwierdzenie i zmiany w Statucie Szkoły, ocena działalności szkoły.
  Dyrektor Szkoły ma ostateczne zdanie w podejmowanych kwestiach dotyczących funkcjonowania szkoły i ponoszonych wydatków.
  Szczegółowe zasady działalności szkoły oraz terminy określa Regulamin Szkoły, na którego przestrzeganie pisemnie zgadza się każdy rodzic/opiekun.

Art. III ŚRODKI FINANSOWE SZKOŁY

Budżet szkoły opiera się na:

a) opłatach wnoszonych przez rodziców/opiekunów,
b) środkach zdobytych przez szkołę:

 • dochód z organizowanych przez szkołę imprez
 • dochód z organizowanych zbiórek,
 • dotacje organizacji charytatywnych oraz instytucji,
 • darowizny od osób prywatnych i prawnych.
 • Wysokość czesnego ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców, za zgoda Dyrektora szkoły.

Budżet szkolny winien być opracowany tak, aby składki rodziców pokrywały zwrot kosztów nauczycieli, wynajem lokalu na potrzeby szkoły i utrzymanie czystości w szkole. Środki pozyskane przez szkołę powinny być przeznaczane na zakup pomocy szkolnych, książek do biblioteki szkolnej oraz na fachowe podręczniki dla nauczycieli.

Art. IV PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Podstawowym aktem prawnym Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Taunton jest niniejszy Statut zatwierdzony przez Dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
 2. Propozycje nowego Statutu oraz poprawki obowiązującego mogą być wnoszone na zebraniach Rady Szkoły.
 3. Nowy Statut jest zatwierdzany przez Radę Szkoły zwykłą większością głosów w trakcie głosowania. W przypadku uzyskania równej ilości głosów, decydujące zdanie ma Dyrektor szkoły, którego głos w wyżej wymienionej sytuacji liczy się podwójnie.
 4. Niniejszy Statut Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Taunton został  zmieniony i zatwierdzony przez Radę Szkoły 10.09.2016 roku i z tym dniem wchodzi w życie.